1. HOME
  2. 220528東京遠鐘クラブ新緑茶会03東京稽古場の会員たちにより薄茶が振る舞われた(被錦斎)